Świadczone przez nas usługi:

• remonty mieszkan warszawa• firma remontowa warszawa• komercyjne projekty biura warszawa• meble na zamowienie warszawa• szafy na zamowienie warszawa• meble kuchenne na zamowienie warszawa• montaz podlog warszawa• schody na zamowienie warszawa• remonty lazienek warszawa• remonty barow restauracji warszawa• remonty kuchni warszawa• stolarka wykonczeniowa warszawa• stolarz budowlany warszawa• wymiana frontow kuchennych warszawa• uslugi hydrauliczne warszawa• uslugi elektryczne warszawa• malowanie i taperowanie warszawa• suche tynki zabudowy warszawa• izolacja domow i mieszkan warszawa• ganki balkony altanki warszawa• lustra i szklo na zamowienie warszawa• budowa nowych domow warszawa

Warunki Sprzedaży

remonty i budowy warszawa, remonty warszawa, remont mieszkania warszawa, firma remontowa warszawa, kompleksowe remonty mieszkań warszawa, remonty kuchni warszawa, remonty lazienek warszawa, firma remontowo budowlana warszawa, construction company warsaw

   

               Składając zamówienie w firmie PROTOP spotykacie się Państwo z produktami autorskimi, produkowanymi manufakturowo. Zjawisko to ma istotny wpływ na przebieg realizacji zlecenia.
Firma PROTOP dokłada starań, aby sprawnie i profesjonalnie realizować często bardzo trudne i zindywidualizowane zlecenia. Wiele zleceń zawiera elementy z pogranicza sztuki użytkowej, efektów specjalnych, wyjątkowych opracowań projektowych W trosce o właściwy przebieg całego procesu dopasowywania produktu PROTOP stworzył rozbudowane zaplecze realizacyjne.
Wszystkie firmy istniejące na rynku w branżach pochodnych borykają się z podobnymi problemami. Kupując produkt na miarę należałoby zaakceptować zjawiska temu towarzyszące (zjawiska te nie muszą wystąpić, ale mogą wystąpić z różnym nasileniem):
•    częsty problem z wyceną produktu
•    nie istniejący obiektywnie opis produktu (niemożliwy do stworzenia) i w pełni wyczerpujący temat rozminięcia się oczekiwań klienta (wyobrażeń) z otrzymanym produktem
•    czas na poprawkę lub naprawę produktu jest w większości sytuacji długi ( wymaga uruchomiania produkcji nowego elementu lub korekty istniejącego)
•    możliwość pomyłek i nieporozumień ( które towarzyszą każdemu działaniu gospodarczemu i ludzkiemu, a które w przypadku usług stają się widoczne dla klienta i są odbierane negatywnie)


    Jesteśmy pewni, że po przeczytaniu powyższych informacji spojrzycie Państwo inaczej na produkt „na miarę”, na zamówienie. Rozczarowania w tym zakresie spowodowane są wyżej wymienionymi zjawiskami. Trzeba tutaj jednak nadmienić, że zamówienie i posiadanie produktu wykonanego na miarę (indywidualnie dla siebie) niesie za sobą oprócz problemów także nobilitacje nabywcy zwłaszcza, jeśli zakupu dokonuje w renomowanej firmie. W europie zachodniej rynek dawno już zdyskontował tego rodzaju zjawisko odpowiednimi do nakładów pracy cenami. W Polsce produkty manufakturowe ( nasze produkty) zmierzają się cenowo z produktami z marketów budowlanych i centrów meblowych, dostępnymi od ręki. Jestem jednak pewny, że sytuacja ta ulegnie zmianie a wysiłek jaki jest potrzebny aby zrealizować indywidualne zamówienie będzie zdecydowanie wyżej wyceniany.

               Ogólne warunki sprzedaży mebli w PROTOP


1. PROTOP jest producentem mebli na indywidualne zamówienia.
2. Zamówienia na wykonanie mebli kuchennych w PROTOP są składane przez Klienta w salonie firmowym mieszczącym się w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38. Meble mogą być wykonane tylko z materiałów, które posiada w swojej ofercie PROTOP. Wzór, kolorystyka mebli oraz ilość i rodzaj akcesoriów meblowych są ustalane indywidualnie z Klientem.
3. Przed dokonaniem zamówienia Klient zobowiązany jest dostarczyć plan pomieszczenia wraz z dokładnymi wymiarami oraz zaznaczeniem podłączeń instalacyjnych.
4. Klient może zlecić PROTOP za dodatkową opłatą wykonanie pomiarów pomieszczenia oraz opracowanie indywidualnego projektu pomieszczenia, instalacji i mebli kuchennych, według następujących zasad:
a. dojazd i dokonanie pomiaru pomieszczenia – ... złotych dla mieszkańców
Warszawy i okolic do 30 km. Dla Klientów mieszkających w innej części kraju, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie. ;
b. wizualizacja mebli w programie komputerowym – ….. złotych za jeden projekt. Wizualizacja komputerowa mebli ma jedynie charakter poglądowy i ze względów technicznych może nie oddawać wszystkich cech mebli, a kolorystyka odbiegać od rzeczywistej palety barw oferowanej przez PROTOP.
c. Odręczny projekt mebli kuchennych zamówionych przez Klienta w PROTOP dołączany jest do
każdej umowy bezpłatnie.
5. Kwota wynagrodzenia wynikającego z pkt 4 zostanie zaliczona na poczet z wynagrodzenia wynikającego z umowy, w przypadku podpisania umowy na wykonanie mebli w terminie 2 miesięcy od daty przygotowania projektów.
6. PROTOP nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w przypadku realizacji mebli w oparciu o projekt, wymiar i koncepcję przedstawione przez Klienta.
7. Podpisu na dokumencie zawierającym plan pomieszczenia kuchennego, jego wymiary i koncepcję zabudowy w przypadku określonym w punkcie 3 dokonuje Klient, zaś w przypadku określonym w punkcie 4 dokonuje Klient i przedstawiciel PROTOP.
8. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Klientem a PROTOP jest dokonanie przez Klienta
w momencie podpisania umowy lub w terminie określonym w umowie wpłaty zaliczki na wykonanie mebli w wysokości …....% ceny końcowej mebli kuchennych wynikającej z umowy.
9. Druk umowy zawiera wzór i kolorystykę mebli, materiały z jakich zostaną one wykonane oraz wyszczególnia ilość i rodzaj akcesoriów meblowych.
10. Klient został poinformowany, iż fronty o wymiarach niestandardowych nie posiadają odpowiednich
frezów oraz profili jakie występują we frontach o wymiarach standardowych.
11. Cena podana przez przedstawiciela PROTOP przy wycenie mebli jest wartością orientacyjną. Może ona ulec zmianie w zależności od wyboru materiałów i akcesoriów meblowych przez Klienta.
12. Wszelkie zmiany dokonane przez Klienta w umowie i zamówieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana koloru frontów, korpusów i blatów kuchennych może nastąpić tylko do momentu, w którym
PROTOP nie rozpoczęło kompletowania materiałów do zrealizowania zamówienia.
13. Wszystkie zmiany dokonane przez Klienta po podpisaniu umowy i ustaleniu końcowego wymiaru i wyglądu mebli kuchennych, a wpływające na cenę mebli są dodatkowo płatne zgodnie z aktualnym cennikiem.
14. Dokładne wymiary sprzętów AGD Klient powinien udostępnić PROTOP do siedmiu dni od daty podpisania umowy. Po tym okresie zostanie doliczona opłata związana z koniecznością dokonania zmian w zabudowie mebli kuchennych.
15. PROTOP w sytuacji, gdy Klient odstąpił od umowy, ma prawo zażądać wynagrodzenia za poczynione przygotowania do realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia, PROTOP będzie pobierała kary w następującej wysokości:
a. 0% - gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do ... dni od momentu zawarcia umowy pomiędzy Klientem a PROTOP. Wynagrodzenie za projekty określone w punkcie 4 nie podlega zwrotowi,
b. 50% wpłaconej zaliczki – gdy rezygnacja zostanie zgłoszona pomiędzy ... a ... dniem od
momentu zawarcia umowy pomiędzy Klientem a PROTOP,
c. 100% wpłaconej zaliczki – gdy rezygnacja zostanie zgłoszona pomiędzy ... a …. dniem od
momentu zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy po upływie …...dni od momentu zawarcia umowy pomiędzy Klientem
a PROTOP jest niemożliwe.
16. Płatność za meble następuje w momencie ich wyprodukowania i zgłoszenia Klientowi gotowości do odbioru. Klient może odebrać meble osobiście przy ul. Łopuszańskiej 38 w Warszawie. W przypadku wykupienia usługi montażu płatność za meble nastąpi przed dostawą, przy czym Klient ma zapewnioną możliwość odbioru jakościowego zamówienia na terenie zakładu położonego w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38.
17. Płatność za montaż następuje po zakończeniu montażu i bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
18. Klient nabywa prawo własności do zakupionych mebli w momencie uregulowania całej należności określonej w umowie.
19. W przypadku rezygnacji Klienta z montażu mebli kuchennych przez PROTOP, udzielenie gwarancji na meble jest możliwe tylko po dokonaniu płatnego odbioru technicznego montażu mebli przez przedstawiciela PROTOP, zgodnie z aktualnym cennikiem.
20. Klient ma możliwość wykupienia montażu mebli kuchennych wykonanych przez PROTOP, już po odebraniu ich z siedziby firmy. Ceny zawarte są w aktualnym cenniku.
21. PROTOP nie odpowiada za wady mebli kuchennych powstałe podczas ich transportu, wnoszenia i próby ich samodzielnego montażu przez Klienta.
22. Klientów, którzy zrezygnowali z montażu zapewnionego przez PROTOP nie dotyczą punkty 23-32
23. Warunki montażu mebli kuchennych dokładnie są określone w załączniku zatytułowanym Warunki montażu.
24. Termin montażu mebli w domu Klienta jest równoznaczny z datą wykonania mebli
25. W wyjątkowych sytuacjach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takich okolicznościach
przedstawiciel PROTOP ma obowiązek powiadomić wcześniej Klienta o zaistniałej sytuacji i powiadomić go o nowym terminie montażu/wykonania mebli kuchennych.
26. Przesunięcie terminu montażu mebli może nastąpić również na życzenie Klienta w terminie nie
krótszym niż 10 dni roboczych od ustalonej daty montażu mebli. Należy wówczas zgłosić chęć zmiany terminu
montażu przedstawicielowi PROTOP drogą elektroniczną lub pisemną.
27. Montaż mebli na życzenie Klienta może zostać przesunięty maksymalnie o jeden miesiąc.
28. W przypadku niepowiadomienia PROTOP o zmianie daty montażu lub powiadomienie w terminie krótszym niż przewiduje to punkt 26, PROTOP naliczy karę w wysokości 300 złotych/dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej.
29. Klient jest zobowiązany udostępnić ekipie montażowej PROTOP opróżnione, zabezpieczone pomieszczenie wraz z podejściami instalacyjnymi.
30. Biały montaż sprzętu zakupionego w PROTOP za wyłączeniem instalacji wentylacyjnej dokonuje ekipa montażowa PROTOP tylko w przypadku, gdy zamówienie stanowią meble kuchenne i sprzęt AGD.  Biały montaż obejmuje tylko  zamontowanie AGD w szafkach kuchennych bez możliwości jego podłączenia do instalacji przez
PROTOP
31. Montaż wykonywany przez PROTOP obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia i wyszczególnione na umowie zawartej pomiędzy Klientem a PROTOP. Montaż pozostałych elementów dostarczonych przez Klienta bądź osoby trzecie są, za uzgodnieniem z przedstawicielem PROTOP, dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
32. Montaż nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłogi i sufitu w domu Klienta.
33. Klient potwierdza kompletne wykonanie usługi i przyjęcie towaru bez zastrzeżeń poprzez dokonanie zapłaty.
34. Warunki gwarancji na meble produkowane przez PROTOP są określone w załączniku Warunki gwarancji.
35. Meble powinny być użytkowane zgodnie z Instrukcją użytkowania mebli.
36. PROTOP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów wynikających z przyczyn innych niż tkwiące w nich wady technologiczne. PROTOP nie ponosi odpowiedzialności szczególnie za:
a. powstanie przebarwień i uszkodzeń mebli kuchennych spowodowanych ich złym użytkowaniem,
b. uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,
c. zmianę objętości korpusów, blatów i frontów meblowych na skutek pęcznienia drewna i tworzyw drzewnych z powodu nadmiernej wilgotności względnej powietrza panującej w pomieszczeniu lub ciągłym narażeniem ich na działanie wody,
d. różnorodność w odcieniach i rozmieszczeniu słojów na frontach meblowych ze względu na budowę anatomiczną drewna oraz właściwości technologiczne produkcji frontów lakierowanych i oklejanych foliami PVC,
e. wadliwe funkcjonowanie mebli na skutek ich samodzielnego niewłaściwego montażu i demontażu
(wykonywanego przez Klienta),
f. uszkodzeń w wyniku zdarzeń losowych niezależnych od producenta i warunków eksploatacji mebli (pożar, powódź, zalanie, działanie osób trzecich, itp.)
37. Zgłaszanie wszelkich reklamacji następuje osobiście lub w formie pisemnej z określeniem problemu i ewentualnie
zdjęciami powstałej wady. PROTOP ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
38. Prawa autorskie (majątkowe i osobiste) do projektów wykonanych przez PROTOP, o których mowa pkt. 4 są należą wyłącznie do PROTOP. Klientowi przysługuje jedynie jednorazowa licencja obejmująca wykonanie mebli przez PROTOP.

 
Klient potwierdza własnoręcznym podpisem, iż przedstawiciel PROTOP udzielił mu jasnych, zrozumiałych
i niewprowadzających w błąd informacji wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z mebli. W miejscu sprzedaży
przedstawiciel PROTOP zapewnił odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru materiałów,
kolorystyki, sprawdzenie funkcjonalności oraz jakości głównych i podstawowych podzespołów. Próbki wybranych materiałów nie
odzwierciedlają w 100% rzeczywistego wyglądu mebli. Kolor obrzeża PCV może się minimalnie różnić od koloru płyt ze względu na inną technologię produkcji.[przewiń do góry]

Adres siedziby firmy:  
ul. Łopuszańska 38
02-232 Warszawa
Biuro i zakład stolarski
ul. Łopuszańska 38
02-232 Warszawa
tel.: 534 77 1919
22 299 2278
[email protected]

 meble na zamowienie warszawa, zakład stolarski warszawa, remonty warszawa, remonty mieszkan warszawa, firma remontowa warszawa, meble kuchenne na zamówienie warszawa, remont mieszkania warszawa, meble kuchenne na wymiar warszawa, meble na wymiar warszawa, remont kuchni warszawa generalny remont mieszkania warszawa, kompleksowy remont mieszkania warszawa, remont domu warszawa, sauna fińska warszawa, sauna w mieszkaniu warszawa, ogród zimowy warszawa
(c) 2011-2024 Copyright by PROTOP    Polityka prywatnosci    Ustawienie Preferencji Ciasteczek    Warunki Gwarancji    Warunki Sprzedazy    Mapa strony